Rok 2021 v kontrole úžitkovosti Fleckvieh v Bavorsku

06.06.2022

Uplynulý rok bol v Bavorsku rokom výkyvov a obmedzení vďaka pandémii. Napriek tomu možno konštatovať, že plemen Fleckvieh si zachováva svoj stabilný podiel a kvalitu v populácii HD.  V Tabulke Erstbesamungen 2021 vidíte, že plemenom Fleckvieh sa urobilo 1 212 434 prvých  inseminácií, čo predstvuje 34% z celkového počtu 1. inseminácií, pri najnižšom poklese 2,4%. ĎAlej pokračuje zvyšovanie podielu inseminácií bezrohými býkmi, keď dosiahol podiel takmer 45%. Zmenšil sa aj rozdiel v kvalite bezrohých a rohatých býkov, ktorý sa znížil na 3- 4 body GZW. Zvýšil sa aj podiel genotypovaných zvierat, takme r 60% matiek býkov bolo genotypovaných. Celkove bolo genotypovaných cca 53 tis Fleckvieh zvierat, z toho cca 35 tis. kráv.

Z celkového počtu 3,12 milióna zvierat plemena Fleckvieh bolo do kontroly úžitkovosti zapojených 811268 kráv, čo prestavuje 78,3 % zapojenie.
V plemennej knihe bolo zapísaných 723500 kráv  na 12660 farmách v Bavorsku. Priemerná veľkosť farmy stúpla o 1,7 kravy na 57,2 ks/farmu.

Ak sa pozrieme na úžitkovosť kráv , dojnice zapísané v plemennej knihe dosiahli minulý rok produkciu 8227 kg mlieka, s % Tuku 4,21 a  % Bielkovín 3,54 , čo je mierny pokles(-87 kg ) v porovnaní s rokom 2020.Čo je ale podstatné , stúpla priemerná celoživotná produkcia na kravu o 716 kg mlieka, na 26587 kg mlieka.

Čo sa týka mäsovej úžitkovosti, vyzbierané boli dáta z porážky 225 142 ks býkov . Priemerná porážková hmotnosť  v mäse bola 421 kg vo veku 19,1 mesiaca. V priemere  stúpol mierne denný prírastok na  730 g , pričom výťažnosť pri porážke sa zmenila len veľmi mierne , dosiahla úroveň 57,5 %.

Výrazne , takmer o 3000 stúpol počet prvôstiek , u ktorých bol hodnotený exteriér na celkový počet 46 887 ks v priemernom veku 30,2 mesiaca. Výška v krížoch v porovnaní s minulým rokom  ostala prakticky nezmenená , 144,5 cm.

Aj vďaka pandémii mierne poklesol počet zobchodovaných  plemenných zvierat cez aukcie, na 47 335 ks. Nárast bol zaznamenaný len u kategórie kráv ( +410 ks) na 12053 ks a u mladého dobytka  9504 (+272 ks). Významne stúpol predaj teliat do výkrmu na 213681 (+6182 ks). Priemerná cena teliat do výkrmu bola 5,25 Eur za kilogram živej hmotnosti ( cca 90kg ž. hm).

Posledný údaj sa týka exportu inseminačných dávok plemena Fleckvieh, vyviezlo sa cca 2,2 milióna inseminačných dávok v roku 2021. Firma Bayern Genetik exportovala 580 tis dávok.

zdroj: časopis Fleckvieh Maj 2022