Ročná bilancia  výsledkov  chovu Fleckvieh plemena v Nemecku

20.05.2021

V poslednom článku časopisu Fleckvieh boli zverejnené výsledky chovu plemena Fleckvieh v Nemecku za rok 2020.

K Novembru, 2020 sa v Nemecku chovalo cca 3,18 mil ks dobytka plemena Fleckvieh, pričom v kontrole úžitkovosti (LMP) bolo zapojených 855 203 kráv, čo je pokles o 15 tis oproti minulému roku. Počet kráv v plemennej knihe bol  731  200 ks, čo je o 13 200 menej, než v roku 2019.POčet  fariem poklesol o 571 a k novembru ich bolo 13184, s priemerným počtom 55 ks na farmu. Celkove sa býkmi plemena Fleckvieh vykonalo  1,24 mil prvých inseminácií, čo je pkles cca o 53 tis oproti roku 2019.
V plemennej knihe mäsového dobytka je zapísaných viac ako 10 tis kráv Fleckvieh mäsového typu, pričom spolu s plemenom Angus a Limousine tvorí populácia mäsového Flecvieh najpočetnejšiu časť.

V inseminácii sa používa čoraz viac berohých býkov, ktorí v celkovom nákupe mladých býkov predstavujú takmer celú tretinu. Záujem sa čoraz viac koncentruje na mladých, genomických býkov, takmer polovica matiek býkov je už očipovaná.

V kontrole úžitkovosti u kráv v KÚ (kravy v PK) došlo opäť k nárastu úžitkovosti o  182 kg na úroveň  8263 kg mlieka, čo znamená nárast+ 15 kg tuku a biekovín. Z ekonomického hľadiska je zaujímavý nárast ceoživotnej produkcie  o 585 kg na  25 871 kg mlieka.
V teste samčieho potomstva bolo sledovaných viac než 231 tisíc býkov , priemerná hmotnosť jatočného tela predstavovala 424 kg, pri výťažnosti 58% .

Exteriér bol hodnotený u takmer 44 tisíc kráv  v priemernom veku 30,5 mesiaca, výška v krížoch dosiahla priemer 144 cm.

Krátky pohľad na obchodovanie s dobytkom, ktoré do značnej miery ovplyvnila pandémia. Zobcodovaných cez aukcie bolo 48 364  plemenných zvierat  mladých býkov 2246, jalovičiek  10515 , a 11643 kráv.
Pre účely výkrmu bolo zobchodovaných celkovo  260 079 zvierat, z toho 188 314 .

Zdroj: Časopis Fleckvieh,  Autor : Georg Rohmoser