Fleckvieh v Nemecku 2022 : Menej zvierat - vyšša produkcia

29.05.2023

Dnes Vám prinášame informáciu o výsledkoch kontroly úžitkovosti v Bavorsku a Bádensku-Württembersku , kde sa chová absolútna väčšina  strakatého dobytka v Nemecku.
Celkový počet Fleckvieh zvierat   sa za posledný rok stabilizoval. Spolkový štatistický úrad napočítal v Nemecku k kľúčovému dátumu 3. novembra 2022   celkom  3,117 milióna kd  Fleckvieh  dobytka,  čo je o približne 20-tisíc viac ako v predchádzajúcom roku. Počet zvierat v plemennej knihe klesol o približne 1 000 (- 0,1 %) na 719 194 kusov. Priemerná veľkosť stáda na 12 252 farmách, ktoré majú zvieratá zapísané v plemennej knihe  sa zvýšila na 58,7 kráv (+1,9). Podiel kráv v kontrole úžitkovosti  MKP mierne klesol na 78 %. V počte prvých inseminácií je plemeno Fleckvieh na druhom mieste 1 mil 174 tis 1. inseminácií (EB) , čo predstavuje takmer 34% zo všetkých plemien.

Celkove klesol počet 1. inseminácií (EB) plemenom Fleckvieh o 20 tis , čo je pokles o 1,7 %. Na druhej strane stúpol počet inseminácií sexovanými dávkami na takmer 5 000 (0,4%) . Čo sa týka podielu Fleckvieh plemena v mäsovom type, v plemennej knihe je zapísaných 8568 ks , čo znamená 3. pozícia za plemenami  Angus a Limousine.

Zvyšuje sa intenzita šľachtenia

Podiel genomických býkov na celkovom počte inseminácií je viac ako 70% v Bavorsku a takmer  80%  v Bádensku-Württembersku. Prirodzená bezrohosť býkov je veľmi žiadaná . Napríklad v Bavorsku sa použilo v minulom roku  47 % a v Bádensku-Württembersku 27 % bezrohých  býkov  narodených v roku 2021.
Zvyšuje sa aj podiel genotypovaných zvierat, Podiel genotypovaných matiek býkov sa zvýšil zo 70% v r. 2021 na 89% v roku 2022.

V konrole mliekovej úžitkovosti skončilo plemeno  Fleckvieh u kráv zapísaných v PK na úrovni  8 106 kg mlieka so 4,17% Tuku  a 3,50%, čo je pokles oproti roku  (-121 kg). Je to pravdepodobne spôsobené aj  náročnou klimatickou  situáciou v minulom roku a cenami kŕmenych zmesí. Priemerná celoživotná produkcia všetkých Fleckvieh  kráv sa  zvýšila na 26 909 kg (+322 kg). Údaje na kontrolu úžitkovosti mäsa boli zaznamenané z 211991 jatočných býkov plemena Fleckvieh. Údaje o ich výkonnosti zostali v porovnaní s predchádzajúcim rokom takmer nezmenené- váha jatočného tela 421 kg vo veku 19,2 mesiaca, priemerný prírastok 725 g , výťažnosť 57,5%.  Pribudlo aj mladých kráv s hodnoteným exteriérom ich počet dosiahol v minulom roku 46 989 ks .

Tabuľka 3 ukazuje predaj  plemenných a úžitkových zvierat od októbra 2021 do septembra 2022. Predaj sa vyznačoval slabšou ponukou, čo spolu so silným dopytom viedlo k dobrým výnosom. Kým kravy, býky a mláďatá sa predávali na takmer stabilnej úrovni, počet predaných teliat klesol o viac ako polovicu – v dôsledku zmenených rámcových podmienok vo vývoze. Mierne klesol počet chovných teliat a výraznejšie klesol počet materských teliat.

Výnosy vzrástli naprieč všetkými kategóriami, najvýraznejšie u plemenných býkov o 913 Eur na na 3697 Eur . Výnosy z predaja kráv vzrástli o 285 Eur na 1584 Eur a u jalovíc o 164 eur na 1503 Eur. Počet predaných teliat klesol na 212 286 ks, o 0,7 % menej ako v predchádzajúcom roku. Pokles počtu predaných býčkov (- 2 718) kusov bol kompenzovaný nárastom počtu predaných jalovičiek o 1 323. Priemerná cena býčkov vzrástla na 5,68 €/ kg netto (+ 0,43 €/kg) .Vývoz dobytka Zucla klesol o polovicu na 5912 kusov plemenného dobytka Fleckvieh

Zdroj: časopis Fleckvieh , Dr. Johann Ertl, ASR