Čoraz užší výber krvných línií

19.07.2022

Autor: Bernd Luntz, Hubert Anzenberger
Preložil a upravil : Vlado Varchola

Zdroj: časopis Fleckvieh 2/2022

Dominancia niektorých genealogických línií je jasne vidieť u matiek býkov. Celkovo teda môžeme v budúcnosti očakávať menší výber krvných línií

Dlhodobým problémom v chovateľských diskusiách je genetická diverzita plemena. Je za tým pochopiteľná túžba zabezpečiť pri párení čo najmenšiu príbuzenskú plemenitbu. Pohľad na súčasný status quo s u matiek býkov v Bavorsku znovu inicioval otvorenie tejto témy. Údaje v článku pochádzajú z LKV Bayern.
V minulom roku bolo zo strany zodpovedných oddelení poľnohospodárskych úradov v rámci šľachtiteľského programu vydaných 18 962 odporúčaní na párenie. "(10 550 pre kravy a 8 412 pre jalovice). Potenciálne matky býkov mali GZW 118,1 zatiaľ čo jalovice 121,5, čo ilustruje jasnú prevahu mladej generácie. Pozrime s ana stranu býkov, v mating sa najčastejšie objavil býk Hamlet Pp* na vrchole zoznamu s 541 odporúčaniami ako otec synov, tesne za ním nasleduje Mercury Pp• (539) odporúčaní , ako tretí a IQ P*S so 430 odporúčaniami.
Je zaujímavé, že desať najčastejších otcov synov je geneticky bezrohých.. V aktuálnom roku tak možno očakávať množstvo zaujímavých kandidátov do inseminácie.

Najčastejší otcovia matiek býkov v Bavorsku
Najčastejší otcovia matiek býkov v Bavorsku

Dominujú Morello a Tieto dve krvné línie učujú, čo sa deje s populáciou kráv. Na čele zastúpenia figuruje Morello s podielom 26 % , hlavne vďaka býkom Mahango Pp, Mandrin a Manolo Pp*. V línii Horror (23 %) je najviac zastúpený býk Waban, ktorý sa najčastejšie objavuje ako otec býkov. Ale dominuje aj Wobbler so svojimi dcérami. Na dôležitosti narástli aj potomkovia línie Huch. Tón tu udávajú Hurly a Herzschlag. Línia Radi si udržala 13% podiel, , zatiaľ čo Renner, ktorá bola kedysi taká silná, je teraz zastúpená iba u 5 % matiek býkov.
Línie Posco, Gerber a Balbo sa zredukovali takmer na minimum. Zaostali aj známe tradičné línie Romulus a Zeus. Čiastočne sa Zachovýva sa línia Stromer, , vďaka zopár synom býka Sturmwind, ktorí potrebujú trochu šťastia, aby uspeli.

Mladý dobytok ešte výraznejší podiel

Analýza mladého dobytka a jeho otcovských predkov ukazuje veľmi podobný obraz ako u kráv. Tu môže línia Morello dokonca vzrásť na 28 %. Jednoznačne prevládajú otcovia Mahango Pp* a jeho synovia. Línia Huch jednoznačne získala vplyv v tomto mladom segmente. Je na druhom mieste s 22 %.Túto okolnosť má na svedomí najmä Herzschlag a jeho synovia. Spolu s Hororom majú tieto tri línie podiel 72 %. Tu silnejšie vystupuje do popredia línia Egel, s aspoň 10 % vďakabýkom Etoscha a Erbhof . Líniu Stromer predstavuje 264 veľmi dobrých dcér. Podiel bývalých velikánov simentálskeho chovu, akými boli Renner, Dirteck či Gerber, možno označiť za okrajový (pozri graf).

Percentuálne zastúpenie krvných línií u mladého dobytka v programe šľachtenia
Percentuálne zastúpenie krvných línií u mladého dobytka v programe šľachtenia


Zvýšenie transparentnosti

Niet pochýb o tom, že chov Plemena Fleckvieh zaznamenall v posledných rokoch v chove obrovský pokrok. Zlepšila sa úžitkovosť, odhad plemennej hodnoty .

U niektorých zvierat je selekcia zrýchlená v požadovanom smere. To má zase za následok, že silný výber pôsobí na požadované dedičné faktory. V tomto smere je sústredenie sa práve na tieto dedičné faktory len logickým dôsledkom.

Čo možno očakávať ?

Na začiatku genómovej éry, pred viac ako desiatimi rokmi, sa objavil argument lepšie rozpoznať cenné zvieratá zo vzácnejších línií a tým zvýšiť diverzitu línií. Toto sa bohužiaľ nepotvrdilo. Zmenšujúca sa rôznorodosť línií je však jednoznačne kompenzovaná ziskom zo zlepšených stád. Ekonomické výhody tohto sú obrovské.

Je úžasné, ako rýchlo sa teraz prejavuje špičková genetika. Samotný Mahango Pp*, ktorý si so sebou prináša aj želaný variant bezrohosti, má v chove okrem mnohých dcér ďalších 1123 vnučiek v segmente mladého dobytka. Tam, kde bývalo niekoľko vedľajších vetiev v rade, sa to čoraz viac sústreďuje na jedno alebo dve mená s rovnakým prvým písmenom. Príkladom je predtým silná línia Radi, ktorej potomkovia sa tu objavujú už len cez dvoch býkov, Reumut a Raldi.
Najnovšie zoznamy vybraných otcov synov obsahujú aj mená ako Gregory či Jedi. Museli by sa však vyskytnúť v primeranom počte. Nádej dávajú aj súčasní kandidáti Zeiger a Zubringer. Rovnako aj línia D má v budúcnosti šancu vyjadriť sa (cez býkov Dream a DerBeste). Z dlhodobého hľadiska treba zvážiť, či by sa  trendu znižovania diverzity krvných línií nemalo brániť. Takisto nové plemenné hodnoty a znaky uvádzané do výpočtu môžu zamiešať poradím býkov .

Takže,  Vážení chovatelia, ak Vám niekto bude núkať býkov z " novývh línií", spomeňte sin a tento článok. Žiadne " nové línie "neexistujú