Aká je kvalita genofondu Vášho stáda?

10.05.2024

V kalendárnom roku 2023 bolo v Nemecku a Rakúsku genetypovaných  92 000 plemeníc, z toho 76 percent v rámci projektov genotypizácie stád so zaznamenaním na charakteristíky zdravia a robustnosti. Od spustenia projektov v roku 2018 bolo genotypovaných viac ako 260 000 plemeníc v zúčastnených stádach a trend stále stúpa. Len v Bavorsku sa za posledný kalendárny rok v rámci projektu FleQS-GuR vykonalo 51 000 genotypovaní. Projekt je stále otvorený pre nové spoločnosti aj na nadchádzajúci rok financovania 2025. Fáza podávania žiadostí na ďalší projektový rok 2025 sa už začala. Chovateľské zväzy môžu do projektu FleQS-GuR registrovať ďalšie zainteresované firmy. Záujemcovia o tento typ služby podávajú žiadosti cez príslušné chovateľské zväzy.
Chovatelia s genotypovanými plemenicami si často kladú otázku, na akej úrovni ako možno klasifikovať genotyp ich stáda. Vo všeobecnosti možno povedať, že zakúpené mladé býky počas inseminácie do istej miery hladinu, na akej úrovni sa nachádza najviac selektovaná skupina v populácii. Od  pripárovania v šľachtiteľskom programe sa očakáva zodpovedajúci počet TOP plemeníc (bez cieleného použitia spermií podľa pohlavia).

V tabuľke dole  sú uvedené priemerné a prahové hodnoty pre najlepší štvrtinu, najlepších 10 percent a najlepšie jedno percento genotypovaných plemeníc v spoločnej odhadovanej populácii DE-AT. Na základe uvedeného zoznamu môžete približne klasifikovať oblasť, do ktorej patria vaše vlastné zvieratá, do dvoch vekových skupín uvedených ako príklady. Genetický prínos potvrdzuje to,  že plemenné hodnoty mladších zvierat sú vyššie, čo je vidieť na stredných hodnotách a vyšších prahových hodnotách.

Okrem všeobecného triedenia podľa úrovne plemennej hodnoty zohrávajú v chovnom využití zvierat úlohu aj ďalšie faktory. Pri selekcii v rámci šľachtiteľského programu bude pravdepodobne zohrávať väčšiu úlohu najmä zaradenie nevlastných súrodencov do otcovskej skupiny . Mimoriadne zaujímavá je aj skupina bezrohých samíc, vid tab. Je zrejmé, že rozdiel medzi rohatou a bezrohou populáciou je nepatrný.

.


.

Zdroj: Časopis Fleckvieh Máj 2024, Dr. Reiner Emmerling, LfL-lTZ

.