22.3.2018
Genetické vady u plemena Fleckvieh

Vďaka masívnemu mapovaniu genotypov , ktorého prvoradým cieľom bolo genomické hodnotenie býkov a kráv sa súčasne podarilo identifikovať niekoľko genetických vád, koré sú viazané na špecifické lokusy v génoch. Na lokalizácii týchto génov u plemena Fleckvieh a Braunvieh sa intenzívne pracuje od r.2012. Na základe doteraz známych skutočností tieto vady prenášajú tzv. monogénnou homozygotnou recesívnou dedičnosťou. To znamená, že za fenotypový prejav je zodpovedný jediný génový lokus (monogénny) a prejav ochorenia sa objaví len vtedy, keď sa defektná alela objaví na jednom genetickom lokuse . Toto je možné len vtedy, ak zviera zdedilo defektnú alelu od otca i matky, tj obaja rodičia sú nositeľmi tohto defektu.

Podrobný zoznam defektov , ako aj nositeľov týchto alel na webových stránkach LfL a ASR.

https://www.lfl.bayern.de/itz/rind/026210/index.php

Každý býk , ktorý je nositeľom defektu má na stránkach LfL , aj na zar.at na karte vyznačený status , ktorý jednoznačne poukazuje na daný defekt (Träger von) .U býkov " Čistých " pre jednotlivé defekty je potvrdený status (frei von)
V prípade hovädzieho dobytka je status nositeľa charakterizovaný štyroma rôznymi možnosťami:

Nositeľ heterozygot:
Býk je heterozygotným nositeľom defektov a prenáša defekt v priemere na každé druhému teľa.

Nositeľ homozygot:
Býk je čistý nositeľ genetickej vady , dostal postihnutu alelu z materskej, aj otcovskej strany. Pri jednotlivých chorobách nie je priebeh ochorenia v homozygotnej forme vždy smrteľný, takže v populácii sa môžu vyskytnúť aj čistokrvné zvieratá (napr. v prípade Trombopatie).

Nositeľ - status dubiózny:
Nebolo možné určiť jasný status nositeľa na základe údajov z SNP genotypizácie.

Nositeľ - nepreskúmaný (nu):
Zviera nebolo genomicky testované, chýbajú informácie o SNP.

V rámci genotypovania Fleckvieh plemena boli identifikované tieto genetické vady:

DW = dwarfismus u Fleckvieh
FH2 = Fleckvieh Haplotyp 2 (Fleckvieh)
TP = Trombopatia u Fleckvieh
ZDL = Syndróm nedostatku zinku u Fleckvieh
BMS = Subfertilita samcov u Fleckvieh
FH4 = Fleckvieh Haplotyp 4 (Fleckvieh)
FH5 = Fleckvieh haplotyp 5 (Fleckvieh)