Chovateľské družstvo IMPULS zaregistrovalo prémiovú značku milkSIM!

23.06.2020

Plemeno Simmentál (slovenské strakaté, české strakaté, Fleckvieh) je najväčšou populáciou kombinovaného plemena nielen v Európe, ale v rámci celého sveta. Chovateľské družstvo IMPULS a firma BAYERN GENETIK realizujú jedinečný šľachtiteľský program, postavený na princípoch ekológie, harmónie, kvality a udržatelnosti.  Vyjaderním tejto filozófie je značka kvality milkSIM je zaregistrovaná chovatelským družstvom IMPULS vo všetkých krajinách  Európskej Únie a vo vybraných krajinách mimo EÚ. Článok, ktorý publikoval riadeteľ CHD IMPULS  Michal Basovník uverejňujeme čiastočne upravený  v češtine, verím že s tým naši čitatelia nebudú mať problém

Registrovaná obchodní značka milk-SIM je symbol označující prémiový český strakatý skot splňující podmínky naší vize postavené na ekologii, harmonii, kvalitě a udržitelnosti. Značka milkSIM je symbolem označujícím prémiový český strakatý skot, splňující podmínky naší vize postavené na ekologii, harmonii, kvalitě a udržitelnosti. Právo používat logo milkSIM má pouze Chovatelské družstvo Impuls. milkSIM je registrovaná obchodní značka na šlechtění českého strakatého skotu založená Chovatelským družstvem Impuls. Cílem značky je jasné odlišení šlechtění Chovatelského družstva Impuls od ostatních firem v České republice i v zahraničí. Název vznikl spojením slova milk (mléko) a zkratkou SIM označující ve světě plemeno simentál. Český strakatý skot, slovenský strakatý dobytok nebo fleckvieh jsou pouze regionální názvy označující plemeno simentál. Mimo Evropu se název simentál používá převážně pro krávy chované pouze na maso. Chovem simentála na maso i mléko je známá především Evropa, proto slovo milk v názvu. Značka je registrována ve všech zemích Evropské unie a ve vybraných zemích mimo Evropskou unii.

Šlechtění skotu je vzhledem k délce generačního intervalu dlouhodobá záležitost. Rozhodnutí, která uděláme nyní, se projeví za několik let. Chybné rozhodnutí bude mít negativní dopad na ekonomiku chovu skotu po několik příštích generací. Možnost nápravy chyb ve šlechtění skotu je díky uniparitě a stále horší plodnosti značně omezená. Šlechtění skotu by proto mělo být postaveno na co nejvyšší spolehlivosti a maximální možné předvídavosti. Zcela jiná pravidla platí pro inseminační stanice býků. Genomická selekce přinesla významné zkrácení generačního intervalu a míra rizika se přiblížila nule. Chovatel musí i v době genomiky čekat na první otelení a tržbu z jalovičky 35 měsíců od úspěšné inseminace. Inseminační stanici přináší býk tržby o 3 roky dříve, než tomu bylo v době před genomikou. Genomické plemenné hodnoty se až do hodnocení prvního potomstva výrazně nemění. Inseminační stanice má 3 roky bez obavy z velkého poklesu plemenných hodnot na to, aby se jí investice do býka vrátila. Pokud chovatel vyřadí díky špatnému výběru býka po 35 měsících prvotelku z chovu, skončí v nemalé ztrátě. Inseminační stanice dosáhne i při chybném rozhodnutí zisku. Proto musí být organizace šlechtění skotu z pohledu chovatele odlišná od organizace šlechtění z pohledu inseminační stanice.

PRÉMIOVÝ ČESKÝ STRAKATÝ SKOT

Hlavní činností i důvodem vzniku samotného Chovatelského družstva Impuls bylo a je šlechtění českého strakatého skotu, šlechtění postavené na dlouhodobé vizi a chovatelském přístupu. Výjimečné postavení zaujímá Chovatelské družstvo Impuls v propagaci plemene, a to jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. Z našich vizí a investic do propagace těží dříve či později, více či méně všechny firmy působící v České republice. Ochraně našich investic a jasnému označení směru šlechtění Chovatelského družstva Impuls přispěje nová značka milkSIM.

Ekologie

Ekologie je mnohými z nás vnímána jako trend. Západní civilizace již dávno neřeší existenciální problémy a nudící se mládež šplhá po komínech elektrá-ren a přivazuje se ke stromům. Faktem je, že lidská populace naroste každý den o 200 tisíc a spotřebuje 90 milionů barelů ropy. Nakrmit rostoucí populaci bude stále větší výzva, stejně jako hledání energeticky úsporných postupů při produkci potravin. A právě mezi takové postupy patří šlechtění na kombinovanou užitkovost.

Produkcí hovězího masa a mléka chovem pouze kombinovaných krav lze snížit stavy skotu při zachování stejné produkce masa i mléka. Jinými slovy, šlechtěním na kombinovanou užitkovost dosáhneme vyšší produkce mléka a masa bez navyšování stavu krav. Hovězí maso vyprodukované na mléčných farmách má výrazně nižší uhlíkovou stopu než maso vyprodukované v chovech bez tržní produkce mléka. Není žádným převratným objevem, že extrémní produkce je nejen energeticky, ale rovněž ekonomicky velmi náročná. Stále větší obliba křížení dvou plemen s extrémní jednostrannou užitkovostí ukazuje, že se kombinovaná užitkovost stává nejen ekologickou, ale rovněž ekonomickou nutností.

Šlechtění na kombinovanou užitkovost je dlouhodobým cílem Chovatelského družstva Impuls. Zvýšení masné užitkovosti s výhledem na zpeněžování jateč-ného skotu v západní Evropě byl první úkol po založení Chovatelského družstva.Chovatelské družstvo Impuls nastoupilo do rozjetého vlaku. Mezi prvními býky na Inseminační stanici Bohdalec byli jak zástupci linie Mrak, tak kříženci s plemenem montbeliarde. Použití plemene montbeliarde v době, kdy byl v populaci českého strakatého skotu stále vysoký podíl plemene holštýn, masné užitkovosti příliš neprospělo. Spíše naopak.

Fleckvieh je posledním klasickým kombinovaným plemenem na světě. Bývalá kombinovaná plemena, jako montbeliarde, normande, gelbvieh nebo MRI buď od šlechtění na masnou užitkovost upustila, nebo byla populace příliš malá na to, aby si v posledních 10 až 20 letech udržela účinný šlechtitelský program na mléko i maso. Současné změny v celosvětové produkci živočišných potravin vedoucí ke stále vyšší efektivnosti, většímu důrazu na zdravotní stav, klimatickou rovno-váhu nebo uhlíkovou stopu, jasně ukazují velký potenciál posledního zbývajícího kombinovaného plemene.

Harmonie 

Současné šlechtění na maso a mléko brání vzniku extrémů, které známe u plemen šlechtěných na jednostrannou užitkovost, jen na mléko, nebo jen na maso. Méně extrémů znamená méně problémů, vyšší odolnost a větší pohodu zvířat.

Harmonické a uniformní stádo má nižší nároky na management, podmínky prostředí a je vhodnější k robotizaci. Odhaduje se, že v roce 2025 bude polovina krav v severozápadní Evropě dojena roboticky. Je-li budoucností produkce mléka robotizace, pak je při budování stáda nejdůležitější spolehlivost. Přechodem na plošné používání genomiků, nyní genomiků, jejichž otci jsou rovněž genomici, jsme spolehlivost plemenných hodnot vyměnili za o něco málo vyšší rychlost a podstatně vyšší variabilitu stáda. Vydali jsme se cestou proti robotizaci.Pohled na harmonické zvíře s kombinovanou užitkovostí je ve světě natolik odlišný, že firma Bayern-Genetik přišla s vlastní plemennou hodno-tou pro TYP plemene fleckvieh a systémem připařování nazvaným Harmony model. Plemenná hodnota pro TYP obsahuje informace o užitkovosti, exteriéru, tělesných mírách a kondici. Hodnota 100 je považována za optimální:

Sharp -jemný, Robust-Robustný
Sharp -jemný, Robust-Robustný
AllRound - VVyvážený, harmonický typ
AllRound - VVyvážený, harmonický typ

Cílem Harmony modelu je vybudování uniformního stáda, které lahodí nejen oku chovatele, ale rovněž oku spotřebitele. Na krávy typu Sharp se použije býk Robust a obráceně. Hodnota pro typ uvedená u každého býka v nabídce zjednodušuje chovateli výběr vhodného býka pro konkrétní krávu.

Uniformní stádo je základním předpokladem robotizace výroby mléka, která je celosvětověna vzestupu. Variabilitu stáda snížíme používáním býků s vysokou spolehlivostí plemenných hodnot. Vliv spotřebitelů na podobu zemědělství neustále poroste. Harmonická zvířata jsou vnímána spotřebiteli daleko pozitivněji, než zvířata vyšlechtěn do jednostranného extrému.

Kvalita

Kvalita je do značné míry klišé. Souvisí s udržitelností a prozřetelností, což je pro většinu lidí těžko uchopitelné a příliš vzdálené na to, aby se tím zabývali. O kvalitě všichni mluví, ale nikdo o ni vlastně nestojí. Firmy a politici potřebují, aby se zboží otáčelo. Většina zákazníků preferuje při výběru zboží cenu. Kvalita se z dlouhodobého hlediska obecně zhoršuje. Všechny plemenářské firmy nabízí kvalitní býky. Je možné nazývat genetiku kvalitní, pokud se snížila spolehlivost plemenných hodnot o 30 %?

Již několik desítek let je známo, že mléko s obsahem kappa kaseinu BB má vyšší výtěžnost sýru a nejedná se o zanedbatelné množství. Lze říci, že mléko s obsahem kappa kaseinu BB je ekologičtější a sýr z něj vyprodukovaný má dle studie Výzkumného centra Teagasc v Irsku provedené v roce 1998 nižší uhlíkovou stopu v případě čedaru o 5,9 %, u mozzarelly dokonce o 8,9 %. Přesto není zpracovateli mléka varianta kappa kaseinu BB v mléce nijak zvýhodněna.

Odhaduje se, že skutečný výnos při produkci 20 000 tun sýrů ročně z kappa kaseinového AA mléka se zvýší na přibližně 21 180 tun čedaru, nebo 21 780 tun mozzarelly, pokud jsou vyrobeny z kappa kaseinového mléka BB.

Mezi kvalitativní ukazatele mléka rozhodně patří varianta beta kaseinu. Jaký je rozdíl mezi A1 a A2 mlékem se dočtete na straně 14. Většina závěrů od-kazuje na nutnost dalších studií. Co však lze s jistotou říci již dnes je, že A2 mléko, často označováno jako mléko původní, je lépe stravitelné a zájem o něj roste.

Má tedy vůbec cenu stavět šlechtění na kvalitě, když jediné co víme je, že nevíme, jestli se to někdy vyplatí? Rozhodně ano!

Zvyšování kvality je cesta k udržitelnosti. Změna genotypu stáda skotu trvá příliš dlouho na to, aby jsme si mohli dovolit ignorovat nové poznatkya trendy ve společnosti. Postupné zvyšování podílu genotypů BB či A2A2 je investicí s nízký-mi náklady a vysokým potenciálem. Navýšení žádoucích genotypů v populaci je odkaz příštím generacím.

Udržitelnost

Myšlenka udržitelnosti je postavena na čistokrevné plemenitbě. Čistokrevná plemenitba umožňuje předvídat výsledky šlechtění. Čistokrevná populace je nezávislá na výsledku šlechtění a dostupnosti plemen pro křížení. Čistokrevná plemenná zvířata mají vyšší cenu a představují pro chovatele potenciál exportu do celého světa. Čistokrevná populace je základem pro jakékoliv křížení. Naším cílem je dosáhnout u dostatečného počtu členů čistokrevnosti do třetí generace. Tito chovatelé se stanou základem pro budoucí šlechtění. Cena jejich zvířat poroste úměrně s rozsahem křížení, které je celosvětově na vzestupu. V Holandsku bylo v roce 2019 za účelem zvýšení příjmů z prodeje býčků chovateli holštýna provedeno 25 % inseminací belgickým modrým plemenem. V USA byla za stejným účelem registrována obchodní značka HOLSim.

Součástí udržitelnosti chovu skotu je vyloučení vlastností, které negativně ovlivňují export zvířat. Jednou z takových vlastností je výskyt pastruků, který je díky neobezřetnému použití plemene Montbeliarde v České republice vyšší než v Rakousku a v Německu

Velmi důležitým krokem k udržitelnosti je postupné zlepšování welfare. Je chybou vnímat welfare jako něco, co si vymyslel úředník jen proto, aby zemědělcům znepříjemnil život. Větší pohoda zvířat povede k vyšší užitkovosti, dlouhověkosti a lepší ekonomice chovatele. Jedním z takových opatření je šlechtění na bezrohost. V Bavorsku bylo v roce 2018 provedeno bezrohými býky 26 % inseminací, dva nejpoužívanější býci v roce 2019, Mahango a Votary, jsou nositelé alely bezrohosti. Holandští chovatelé používají při odrohování anestetika, aby zabránili nejen bolesti, ale především snížení příjmu krmiva.

Chovatelské družstvo Impuls začalo s nabídkou bezrohých býků v roce 2010. Od té doby jsme chovatelům dodali téměř 35 tisíc inseminačních dávek bezrohých býků a tím výrazně přispěli ke zvyšování welfare ve stádech našich členů.

Pardál Pp*  MOR 277
Pardál Pp* MOR 277

Vnesení nežádoucí vlastnosti do stáda či podílu cizí krve je otázkou několika minut. Náprava může trvat mnoho let. Prodej plemenných zvířat zvyšuje rentabilitu chovatelů a tím přispívá k udržitelnosti chovu skotu. Čistokrevná bezrohá jalovice má a bude mít na trhu vyšší cenu než kříženec s pastruky.